Regulamin sklepu internetowego sklep.gosc.pl

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://sklep.gosc.pl (zwany dalej Sklepem), prowadzony jest przez Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), nr NIP 954-275-10-90 (zwany dalej Sprzedawcą).

2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanych dalej łącznie Klientem), za pośrednictwem Sklepu, towarów, towarów z elementami cyfrowymi, oraz treści cyfrowych, a także świadczenia przez Sprzedawcę, usług cyfrowych prowadzenia konta Klienta (zwanego dalej Kontem), zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz zamieszczania opinii.

3. Pod pojęciem towaru, towaru z elementami cyfrowymi, treści cyfrowej i usługi cyfrowej rozumie się odpowiednio towar, towaru z elementami cyfrowymi, treść cyfrową i usługę cyfrowej w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do towarów z elementami cyfrowymi, chyba że z co innego wynika z Regulaminu lub ustawy o prawach konsumenta.

4. Regulamin znajduje zastosowanie wobec Klientów będących zarówno konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego (zwanych dalej także Konsumentami), jak i będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego (zwanych dalej także Przedsiębiorcami).

5. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Klientów pod adresem internetowym https://sklep.gosc.pl .

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
 • aktualna wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagane posiadanie Konta z zastrzeżeniem ust. 3

3. Posiadanie Konta jest wymagane w przypadku zamówienia pochodzącego z parafii z dostawą przez kolportera razem z nakładem tygodnika „Gość Niedzielny” oraz dla skorzystania z usługi cyfrowej zamieszczania opinii.

4. Utworzenie Konta wymaga przejścia procesu prowadzącego do utworzenia Konta, w trakcie którego podawane są informacje i składane są oświadczenia wymagane przez Sprzedawcę (zwanego dalej Rejestracją).

5. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.gosc.pl i wymaga:

 • podania aktywnego adresu e-mail,
 • utworzenia hasła,
 • złożenia przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu, nie później niż w momencie składania zamówienia, oświadczeń w przedmiocie akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

6. Logowanie do Konta odbywa się za pośrednictwem strony internetowej poprzez podanie loginu lub adresu e-mail oraz hasła utworzonego podczas Rejestracji.

7. W ramach usługi prowadzenia Konta Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji informacje o zmianach funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Konta, w tym o nowościach w asortymencie Sklepu.

8. Sprzedawca, w szczególności poprzez zamieszczenie przy opisie towarów z elementami cyfrowymi i treści cyfrowych, informuje Klienta o:

 • ich funkcjonalności oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony,
 • o mających znaczenie ich kompatybilności i interoperacyjności w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, w szczególności o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania z treści cyfrowych
 • wersji w jakiej dostarczana jest treść cyfrowa.

1. Zawarcie umowy następuje za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.

2. Informacje o towarach oraz treściach cyfrowych podane na stronie internetowej Sklepu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Klient składa Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu ofertę nabycia towarów lub treści cyfrowych dostępnych w aktualnym asortymencie Sklepu (zwaną dalej: „Zamówieniem”).

4. Składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu możliwe jest za pośrednictwem Konta albo bez zakładania i korzystania z Konta.

5. W celu złożenia Zamówienia Klient wybiera towar lub treść cyfrową poprzez wybór ikony „Dodaj do koszyka”, a następnie:

a) w przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Konta:

 • loguje się do Konta,
 • wybiera sposób dostawy
 • wybiera metodę płatności
 • akceptuje Regulaminu
 • wybiera ikonę „Kupuję i płacę”

b) w przypadku składania zamówienia bez zakładania i korzystania z Konta:

 • podaje dane identyfikacyjne i adresowe wymaganych przez Sprzedawcę,
 • wybiera sposób dostawy
 • wybiera metodę płatności
 • akceptuje Regulaminu
 • wybiera ikonę „Kupuję i płacę”

6. Na początku procedury składania Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o akceptowanych sposobach płatności oraz o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostawy.

7. Przed zakończeniem procedury składania Zamówienia, w podsumowaniu Zamówienia, Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy, w tym o łącznej cenie zamówionych towarów lub treści cyfrowych wraz z podatkami oraz kosztami dostawy i innymi kosztami.

8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, w którym wskazuje numer zamówienia rodzaj i ilość zamówionego towaru lub treści cyfrowej, łączną cenę i innych kosztów, sposób płatności, a ponadto: w przypadku zamówienia towaru – sposób, miejsce i planowany termin dostawya w przypadku zamówienia treści cyfrowej – link do jej pobrania.

9. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o którym mowa w §8 powyżej.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §8 powyżej.

12. Zamówienia płatne z góry powinno być dokonane w terminie 7 dni. W przypadku niedokonania płatności w powyższym terminie Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy poprzez przesłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem w tym zakresie.

13. Do czasu otrzymania informacji o wysyłce towaru Kupujący, niezależnie od uprawnień o których mowa w §11, może odstąpić od umowy poprzez przesłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem w tym zakresie.

1. Przy każdym towarze oraz treści cyfrowej podana jest ich cena. Korzystanie z usług cyfrowych dostępnych za pośrednictwem Sklepu jest nieodpłatne.

2. Ceny towarów i treści cyfrowych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (powiększonymi o podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek) podawanymi w złotych polskich.

3. Cena nie zawiera:

 • kosztów dostawy, które zależą m.in. od wybranego przez Klienta sposobu jej realizacji i wybranego sposobu płatności,
 • innych kosztów obciążających Klienta, w tym ewentualnych kosztów płatności za pośrednictwem wybranych przez Klientów metod płatności.

4. Klient otrzymuje informację o całkowitej kwocie do zapłaty, w tym łącznej cenie zamówionych towarów i treści cyfrowych wraz z podatkami oraz kosztami dostawy i innymi kosztami obciążającymi Klienta, przed zakończeniem procedury składania Zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia.

5. Koszt dostawy towarów wielkogabarytowych obejmuje jedynie koszt transportu na podany przez Klienta adres bez kosztów wniesienia.

6. Do każdego zamówionego towaru oraz treści cyfrowej wystawiany jest, zgodnie z wyborem Klienta dokonanym w trakcie składania Zamówienia, paragon fiskalny lub faktura VAT, które wydawane są Klientowi wraz z towarem. W przypadku sprzedaży treści cyfrowych ewentualna faktura VAT wysyłana jest pocztą e-mail, a paragon możliwy jest do odbioru w siedzibie Sprzedawcy.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i treści cyfrowych znajdujących się w asortymencie, wprowadzania nowych towarów i treści cyfrowych do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach internetowych Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. W przypadku zmiany ceny, wiążąca jest dla Klienta cena obowiązująca w momencie składania Zamówienia, podana w podsumowaniu Zamówienia.

8. Klient może wybrać następujące formy zapłaty:

a) z góry przelewem bankowym na konto Sklepu: 67 1090 2008 0000 0001 3525 9956;
b) z góry kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;
c) z góry przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu Przelewy24, w formach i na zasadach określonych przez administratora tego systemu – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, o których szczegółowa informacja dostępna jest pod adresem internetowym przelewy24.pl;

d) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze (przesyłka za pobraniem) – dotycząca tylko towarów.

9. W przypadku dokonywania zapłaty przelewem w tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

10. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do wprowadzenia także innych sposobów płatności, o których Klient zostanie powiadomiony przed złożeniem zamówienia.

1. Przy każdej treści cyfrowej podany jest format pliku w jakim została zapisana.

2. Treść cyfrowa dostarczana jest poprzez przesłanie linku do jej pobrania wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.

3. Przy każdym towarze podana jest informacja o jego dostępności tj. znajdowaniu się na stanie, możliwości zamówienia lub tymczasowej niedostępności.

4. Czas realizacji zamówienia jest to szacowany czas, który upływa od przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a w przypadku zamówień płatnych z góry – od zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty do przygotowania zamówionych towarów do wysyłki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze od poniedziałku do piątku. W przypadku towarów znajdujących się na stanie tj. w magazynie wysyłkowym Sprzedawcy czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze. W przypadku towarów na zamówienie czas realizacji wydłuża się o czas ich sprowadzania do magazynu wysyłkowego Sprzedawcy, wynoszący 4-6 dni roboczych od przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a w przypadku zamówień płatnych z góry – od zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty.

5. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. Zamówienie zrealizowane do godziny 12:00 są wysyłane tego samego dnia roboczego. Termin otrzymania zamówienia przez Klienta to czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy zamówienia, zależny od wybranej metody dostawy.

6. Sprzedający będzie informował Klienta o etapie realizacji zamówienia oraz o numerze ewentualnej przesyłki poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

7. Dostawa towarów realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Dostawa towarów jest odpłatna, a jej koszty ponosi Klient.

9 Klient może skorzystać z następujących form dostawy zamówionego towaru:

a) przesyłką pocztową,

b) przesyłką kurierską,

c) do paczkomatu Inpost

e) przez kolporterów razem z nakładem tygodnika „Gość Niedzielny – dotyczy tylko zarejestrowanych parafii.

10. Klient obowiązany jest zbadać doręczaną przesyłkę, a w razie stwierdzenia jej uszkodzenia żądać od doręczającego spisania stosownego protokołu.

11. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do wprowadzenia także innych sposobów dostawy, o których Klient zostanie powiadomiony przed złożeniem zamówienia.

1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym jego nazwy, logotypu i layoutu, przysługują Sprzedawcy oraz podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy. o ochronie baz danych, a także ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu i Konta zgodnie z prawem i wyłącznie w celu zawierania umów sprzedaży.

3. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od dostarczania w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste osób trzecich.

4. Klient jest zobowiązany do używania haseł składających się z kombinacji małych i dużych liter, cyfr, znaków przestankowych oraz do ochrony wszelkich haseł i nie udostępnienia ich osobom trzecim.

5. Materiały przeznaczone do prowadzenia działalności duszpasterskiej osób duchownych lub świeckich, zamieszczone na Stronie internetowej Sklepu w kategorii „Materiały duszpasterskie” mogą być wykorzystywane jedynie zgodnie z przeznaczeniem oraz nie mogą być przedmiotem dalszej sprzedaży przez Klientów lub wykorzystywane przez Klientów komercyjnie w inny sposób.

6. W przypadku naruszenia przez Klientów obowiązków, o których mowa w ust. 4, Klient będzie zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z tego dla Sprzedawcy.

7. Sprzedawca będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym i do usunięcia Konta w przypadku gdy Klient:

a) narusza obowiązki, o których mowa w ust 1 i 2,

b) nie dokonał zakupów za pośrednictwem Konta przez okres dłuższy niż 6-miesięcy.

8. Przed skorzystaniem z uprawnień, o których mowa w ust. 6 Sprzedawca prześle Klientowi, na adres e-mail wskazany przy rejestracji Konta, informację, że w przypadku odpowiednio braku usunięcia naruszenia w terminie 14 dni lub dokonania zakupu za pośrednictwem Konta w terminie 14 dni, dokona wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta.

1. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu Klientom dodawania na stronie internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wpisów dotyczących towarów i treści cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę (zwanych dalej „opiniami”).

2. Ocena zamieszczona obok towaru lub treści cyfrowej to średnia wyliczona na podstawie opublikowanych opinii.

3. W celu dodania opinii Klient musi być zalogowany do Konta oraz powinien podać ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek dla towaru lub treści cyfrowej, a także wprowadzić treść opinii w wymiarze dopuszczonym przez Sprzedawcę.

4. Aby opinia mogła zostać opublikowana powinna być napisana w języku polskim oraz nie może naruszać postanowień § 6 ust. 3, a także musi zostać pozytywnie zweryfikowana przez sprzedawcę.

5. W ramach weryfikacji dokonywanej przez Sprzedawcę sprawdzane jest spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 4 oraz to, czy Klient zamieszczający opinię rzeczywiście towar lub treść prasową nabył.

6. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od Klientów, którzy używali danego towaru lub treści prasowej lub je nabyli poprzez ich uprzednią weryfikację.

7. Klient dodając opinię udziela Sprzedawcy nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na jej rozpowszechniania poprzez opublikowanie na stronie internetowej Sklepu.

8. Zamieszczanie opinii dotyczących sklepu jest również możliwe za pośrednictwem mechanizmów Trusted Shops, na zasadach określonych przez Trusted Shops AG w Warunkach korzystania z opinii Trusted Shops, dostępnych pod adresem internetowym https://policies.etrusted.com/PL/pl/tos.html.

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów, a w sprawach dotyczących danych osobowych można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.

2. Sprzedawca wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.

3. Sprzedawca posługuje się danymi osobowymi Klientów:

a) w celu realizowania wzajemnych praw i obowiązków w związku z zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umową, w szczególności do umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zakładania i zarządzania Kontem, zawierania umów sprzedaży towarów i treści cyfrowych,

b) w celu realizacji ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, w tym archiwizacji,

c) w celach stanowiących prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – w tym kontaktowania się w związku ze świadczonymi usługami, zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, polegającym na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń, a także przesyłania informacji o ofertach i promocjach Sprzedawcy oraz w innych celach marketingowych,

d) na podstawie zgody – o ile zostanie udzielona w konkretnych przypadkach.

4. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Dalsze informacje o przetwarzaniu przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów, w tym o przysługujących Klientom prawach, określone są w Polityce Prywatności sklepu internetowego gosc.pl, uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Administratorzy systemów płatności, o których mowa w § 4 ust. 8 c) są administratorami danych osobowych Klientów, podanych przez nich podczas dokonywania płatności.

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Przedsiębiorców za wady towarów lub nośników treści cyfrowych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumentów za niezgodność z umową towarów i treści cyfrowych na zasadach określonych w przepisach ustawy o prawach konsumenta.

3. W przypadku usług cyfrowych dostępnych za pośrednictwem Sklepu, Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego, tak więc nie mają do nich zastosowania przepisy ustawy o prawach konsumenta.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sprzedaz@igomedia.pl, z zastrzeżeniem reklamacji dotyczących płatności, o których mowa w § 4 ust. 8 c), które należy zgłaszać bezpośrednio do administratora systemu płatności.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację, nr zamówienia, datę stwierdzenia wady lub niezgodności z umową oraz opis okoliczności będącej podstawą reklamacji.

3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę.

4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których szczegółowe informacje dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich między konsumentami i przedsiębiorcami (unijna platforma ODR).

6. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych.

7. Sprzedawca nie jest zobowiązany do stosowania kodeksy dobrych praktyk, o którym mowa w 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

8. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

9. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.

10. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przyznanych Konsumentowi przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

11. Postanowienie ust. 10 ma odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1. Umowa o prowadzenie Konta wygasa jeżeli Klient:

 • nie dokonał aktywacji Konta w terminie 7 dni,
 • dokonał usunięcia Konta.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru lub od umowy o dostawę treści cyfrowej bez podania przyczyny, co spowoduje konsekwencje określone w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
 • dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

4. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Konsument odstępujący od umowy, w przypadku o którym mowa w ust. 2:

 • ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy,
 • ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru,
 • ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.

6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia przez Sprzedawcę, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku,
 • których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczenie Klientowi dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem prenumeraty,
 • których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7. Postanowienia ust. 2-6 mają odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 01.01.2023 r. oraz dotyczy umów zawartych po jego wejściu w życie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5.

2. Do umów zawartych w okresie między opublikowaniem Regulaminu w niniejszym brzmieniu pod adresem internetowym https://sklep.gosc.pl/regulamin a jego wejściem w życie zastosowanie mają postanowienia dotychczasowego Regulaminu sklepu internetowego sklep.gosc.pl.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn, za które uważa się:

 • zmiany przepisów prawa,
 • wydanie prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej,
 • zmiany warunków świadczenia usług cyfrowych, wynikające z przyczyn technicznych, technologicznych lub biznesowych,
 • zmiany zakresu usług cyfrowych.

4. Zmiany Regulaminu będą wprowadzane poprzez ich opublikowanie pod adresem internetowym https://sklep.gosc.pl/regulamin oraz będą wchodziły w życie w terminie 7 dni od ich opublikowania. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do umów zawartych po ich wejściu w życie, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 oraz przypadków, gdy co innego będzie wynikało z przepisów, orzeczeń lub decyzji, o których mowa w ust. 3 lit a i b.

5. Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani o opublikowaniu Regulaminu lub jego zmian za pośrednictwem poczty e-mail oraz będą związani odpowiednio Regulaminem lub jego zmianami w terminie ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadku dokonania zmian z przyczyn, o których mowa w ust. 2 lit c-d Konsumenci posiadający Konto będą uprawnieni, w terminie 7 dni, do nie wyrażenia na nie zgody poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail: sprzedaz@igomedia.pl. W takim przypadku Konsumentów obowiązywał będzie Regulamin w dotychczasowym brzmieniu a umowa ulegnie rozwiązaniu na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Pouczenie korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku, gdy umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części. W przypadku innych umów, w szczególności umów o dostarczanie treści cyfrowych, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pisemnie na adres: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sprzedaz@igomedia.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, a w przypadku odstąpienia od umowy w części – płatności dotyczące przedmiotu umowy objętego odstąpieniem, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać przedmiot umowy na adres: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy można odnaleźć tutaj