Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://sklep.gosc.pl (zwanego dalej Sklepem) określa sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu (zwanych dalej Klientami) przez:

Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, ul. Wita Stwosza 11, 40-040 Katowice,

który osobowość prawną uzyskał na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), nr NIP 954-275-10-90 (zwanego dalej Sprzedawcą).

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów, a w sprawach dotyczących danych osobowych można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.

2. Sprzedawca wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.

3. Sprzedawca posługuje się danymi osobowymi Klientów:

 • w celu realizowania wzajemnych praw i obowiązków w związku z zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umową, w szczególności do umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zakładania i zarządzania Kontem, zawierania umów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i treści cyfrowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania umowy,
 • w celu realizacji ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, w tym archiwizacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; podanie danych w tym zakresie jest obowiązkiem prawnym,
 • w celach stanowiących prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – w tym kontaktowania się w związku ze świadczonymi usługami, zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, polegającym na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń, a także przesyłania informacji o ofertach i promocjach Sprzedawcy oraz w innych celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • na podstawie zgody – o ile zostanie udzielona w konkretnych przypadkach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; podanie danych w takich przypadkach jest dobrowolne, a brak ich przekazania nie wpływa negatywnie na sytuację prawną.

4. Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Klientów przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy – do jej zakończenia
  i przedawnienia wynikających z niej roszczeń
 • w przypadku przetwarza danych, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa – do upływu okresów określonych przez te przepisy
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy – do momentu ustania ww. interesu lub do momentu wniesienia podlegającego uwzględnieniu sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody,

5. Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klientów podmiotom pomagającym mu w realizowaniu obowiązków związanych z ww. celami, w szczególności firmom świadczącym usługi płatnicze i kurierskie, Poczcie Polskiej oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym.

6. Dlatego, że Sprzedawca posługuje się danymi osobowymi Klientów, mają oni prawo:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych (w przypadkach, w których Sprzedawca o nią poprosił), ale nie będzie to wpływało na okres przed jej wycofaniem,
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Sprzedawca posługuje się tymi danymi na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu,
 • do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Sprzedawcy swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; Klienci danych mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Sprzedawca przesłał ich dane do innego administratora; jednakże Sprzedawca zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy z Klientem lub na podstawie zgody Klienta;

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób wyżej wskazany.

7. Sprzedawca nie podejmuje automatycznych decyzji na podstawie danych osobowych Klientów.

8. Klientom przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

9. Administratorzy zewnętrznych systemów płatności, są administratorami danych osobowych Klientów, podanych przez nich podczas dokonywania płatności.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Klienta odwiedzającego Sklep (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).

2. Sprzedawca stosuje pliki cookies w celu dostosowania Sklepu do indywidualnych potrzeb osób, które z niego korzystają.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Podmiot danych korzysta z Administrator zaleca zapoznanie się z zasadami wykorzystywania cookies przez te sieci, w szczególności przez sieć Google.

1. Sprzedawca stosuje właściwe środki organizacyjne i techniczne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych.

2. Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju.