Koszyk jest pusty.

Informacje

Kontakt

Infolinia (32) 251 85 24
od poniedziałku do piątku 8.00-17.00
e-mail: sprzedaz@igomedia.pl

Centrala firmy:
Instytut Gość Media
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
tel. (32) 251 18 07, 251 50 06, 251 15 555, faks 32 251 50 21
e-mail: sekretariat@igomedia.pl

Sposoby płatności w sklep.gosc.pl

 • gotówka – odbiór własny w centrali
 • przelew-przedpłata – zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze znajdą się na koncie bankowym i zostaną zaksięgowane (nie wymagamy przesłania potwierdzenia wpłaty na nasze konto); przelewu prosimy dokonać po otrzymaniu odpowiedniej informacji od handlowca obsługującego zamówienie
 • pobranie – w wypadku wysyłki spedycją należy zapłacić za towar w momencie odbioru przesyłki
 • płatność elektroniczna / kartą kredytową

Bezpieczeństwo gwarantuje:

Polityka prywatności sklep.gosc.pl

§1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://sklep.gosc.pl (zwanego dalej Sklepem) określa sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu (zwanych dalej Klientami) przez Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), nr NIP 954-275-10-90 (zwanego dalej Sprzedawcą).

§2 Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów, a w sprawach dotyczących danych osobowych można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.

2. Sprzedawca wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.

3. Sprzedawca posługuje się danymi osobowymi Klientów:

 • w celu realizowania wzajemnych praw i obowiązków w związku z zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umową, w szczególności do umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zakładania i zarządzania Kontem, zawierania umów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i treści cyfrowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania umowy,
 • w celu realizacji ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, w tym archiwizacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; podanie danych w tym zakresie jest obowiązkiem prawnym,
 • w celach stanowiących prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – w tym kontaktowania się w związku ze świadczonymi usługami, zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, polegającym na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń, a także przesyłania informacji o ofertach i promocjach Sprzedawcy oraz w innych celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • na podstawie zgody – o ile zostanie udzielona w konkretnych przypadkach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; podanie danych w takich przypadkach jest dobrowolne, a brak ich przekazania nie wpływa negatywnie na sytuację prawną.

4. Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Klientów przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy – do jej zakończenia
  i przedawnienia wynikających z niej roszczeń
 • w przypadku przetwarza danych, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa – do upływu okresów określonych przez te przepisy
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy – do momentu ustania ww. interesu lub do momentu wniesienia podlegającego uwzględnieniu sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody,

5. Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klientów podmiotom pomagającym mu w realizowaniu obowiązków związanych z ww. celami, w szczególności firmom świadczącym usługi płatnicze i kurierskie, Poczcie Polskiej oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym.

6. Dlatego, że Sprzedawca posługuje się danymi osobowymi Klientów, mają oni prawo:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych (w przypadkach, w których Sprzedawca o nią poprosił), ale nie będzie to wpływało na okres przed jej wycofaniem,
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Sprzedawca posługuje się tymi danymi na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu,
 • do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Sprzedawcy swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; Klienci danych mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Sprzedawca przesłał ich dane do innego administratora; jednakże Sprzedawca zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy z Klientem lub na podstawie zgody Klienta;

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób wyżej wskazany.

7. Sprzedawca nie podejmuje automatycznych decyzji na podstawie danych osobowych Klientów.

8. Klientom przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

9. Administratorzy zewnętrznych systemów płatności, są administratorami danych osobowych Klientów, podanych przez nich podczas dokonywania płatności.

§3 Pliki cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Klienta odwiedzającego Sklep (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).

2. Sprzedawca stosuje pliki cookies w celu dostosowania Sklepu do indywidualnych potrzeb osób, które z niego korzystają.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Podmiot danych korzysta z Administrator zaleca zapoznanie się z zasadami wykorzystywania cookies przez te sieci, w szczególności przez sieć Google.

§4 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca stosuje właściwe środki organizacyjne i techniczne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych.

2. Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju.

REGULAMIN
sklepu internetowego sklep.gosc.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://sklep.gosc.pl (zwany dalej Sklepem), prowadzony jest przez Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), nr NIP 954-275-10-90 (zwany dalej Sprzedawcą).

2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz pełnoletnich osób fizycznych oraz parafii Kościoła Katolickiego (zwanych dalej łącznie Klientem), za pośrednictwem Sklepu, towarów konsumpcyjnych oraz treści cyfrowych, za także świadczenia przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Sklepu, usługi elektronicznej prowadzenia konta Klienta (zwanego dalej Kontem).

3. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Klientów pod adresem internetowym https://sklep.gosc.pl

§2 Wymagania techniczne i konto

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
 • aktualna wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagane posiadanie Konta z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Posiadanie Konta jest wymagane w przypadku zamówienia pochodzącego z parafii z dostawą przez kolportera razem z nakładem tygodnika „Gość Niedzielny”.

4. Utworzenie Konta wymaga przejścia procesu prowadzącego do utworzenia Konta, w trakcie którego podawane są informacje i składane są oświadczenia wymagane przez Sprzedawcę (zwanego dalej Rejestracją).

5. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.gosc.pl i wymaga:

 • podania aktywnego adresu e-mail,
 • utworzenia hasła,
 • złożenia przez Użytkownika, nie później niż w momencie składania zamówienia, oświadczeń w przedmiocie akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

6. Logowanie do Konta odbywa się za pośrednictwem strony internetowej poprzez podanie loginu lub adresu e-mail oraz hasła utworzonego podczas Rejestracji.

7. W ramach usługi prowadzenia Konta Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji informacje o zmianach funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Konta, w tym o nowościach w asortymencie Sklepu.

8. Przy treści cyfrowej podawane są wymagania techniczne dotyczące korzystania z niej.

§3 Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy następuje za pośrednictwem formularza elektronicznego Udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.

2. Informacje o towarach konsumpcyjnych oraz treściach cyfrowych podane na stronie internetowej Sklepu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Klient składa Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu ofertę nabycia towarów konsumpcyjnych lub treści cyfrowych dostępnych w aktualnym asortymencie Sklepu (zwaną dalej: „Zamówieniem”).

4. Składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu możliwe jest za pośrednictwem Konta albo bez zakładania i korzystania z Konta.

5. W celu złożenia Zamówienia Klient wybiera towar konsumpcyjny lub treść cyfrową poprzez wybór ikony „Dodaj do koszyka”, a następnie:

– w przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Konta:

 • loguje się do Konta,
 • wybiera sposób dostawy,
 • wybiera metodę płatności,
 • akceptuje Regulaminu,
 • wybiera ikonę „Kupuję i płacę”,

– w przypadku składania zamówienia bez zakładania i korzystania z Konta:

 • podaje dane indentyfikacyjne i adresowe wymaganych przez Sprzedawcę,
 • wybiera sposób dostawy,
 • wybiera metodę płatności,
 • akceptuje Regulaminu,
 • wybiera ikonę „Kupuję i płacę”

6. Na początku procedury składania Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o akceptowalnych sposobach płatności oraz o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostawy.

7. Przed zakończeniem procedury składania Zamówienia, w podsumowaniu Zamówienia, Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy, w tym o łącznej cenie zamówionych towarów konsumpcyjnych lub treści cyfrowych wraz z podatkami oraz kosztami dostawy i innymi kosztami.

8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, w którym wskazuje numer zamówienia rodzaj i ilość zamówionego towaru konsumpcyjnego lub treści cyfrowej, łączną cenę i innych kosztów, sposób płatności, a ponadto: w przypadku zamówienia towaru konsumpcyjnego – sposób, miejsce i planowany termin dostawy, a w przypadku zamówienia treści cyfrowej – link do jej pobrania.

9. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o którym mowa w 8 powyżej.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w 8 powyżej.

12. W przypadku braku opłacenia zamówienia płatnego z góry w terminie 7 dni jest ono uważane za wycofane.

§4 Cena i metody płatności

1. Przy każdym towarze konsumpcyjnym oraz treści cyfrowej podana jest ich cena.

2. Ceny towarów konsumpcyjnych i treści cyfrowych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (powiększonymi o podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek) podawanymi w złotych polskich.

3. Cena nie zawiera:

 • kosztów dostawy, które zależą m.in. od wybranego przez Klienta sposobu jej realizacji i wybranego sposobu płatności,
 • innych kosztów obciążających Klienta, w tym ewentualnych kosztów płatności za pośrednictwem wybranych przez Klientów metod płatności.

4. Klient otrzymuje informację o całkowitej kwocie do zapłaty, w tym łącznej cenie zamówionych towarów konsumpcyjnych i treści cyfrowych wraz z podatkami oraz kosztami dostawy i innymi kosztami obciążającymi Klienta, przed zakończeniem procedury składania Zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia.

5. Koszt dostawy towarów konsumpcyjnych wielkogabarytowych obejmuje jedynie koszt transportu na podany przez Klienta adres bez kosztów wniesienia.

6. Do każdego zamówionego towaru konsumpcyjnego oraz treści cyfrowej wystawiany jest, zgodnie z wyborem Klienta dokonanym w trakcie składania Zamówienia, paragon fiskalny lub faktura VAT, które wydawane są Klientowi wraz z towarem konsumpcyjnym. W przypadku sprzedaży treści cyfrowych ewentualna faktura VAT wysyłana jest pocztą e-mail, a paragon możliwy jest do odbioru w siedzibie Sprzedawcy.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów konsumpcyjnych i treści cyfrowych znajdujących się w asortymencie, wprowadzania nowych towarów konsumpcyjnych i treści cyfrowych do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach internetowych Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. W przypadku zmiany ceny, wiążąca jest dla Klienta cena obowiązująca w momencie składania Zamówienia, podana w podsumowaniu Zamówienia.

8. Klient może wybrać następujące formy zapłaty:

 • z góry przelewem bankowym na konto Sklepu: 67 1090 2008 0000 0001 3525 9956;
 • z góry kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;
 • z góry przelewem elektronicznym za pośrednictwem firmy Dotpay S.A.;
 • płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze (przesyłka za pobraniem) – dotycząca tylko towarów konsumpcyjnych.

9. W przypadku dokonywania zapłaty przelewem w tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

10. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do wprowadzenia także innych sposobów płatności, o których Klient zostanie powiadomiony przed złożeniem zamówienia.

§5 Realizacja zamówienia i dostawa

1. Przy każdej treści cyfrowej podany jest format pliku w jakim została zapisana.

2. Treść cyfrowa dostarczana jest poprzez przesłanie linku do jej pobrania wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.

3. Przy każdym towarze konsumpcyjnym podana jest informacja o jego dostępności tj. znajdowaniu się na stanie, możliwości zamówienia lub tymczasowej niedostępności.

4. Czas realizacji zamówienia jest to szacowany czas, który upływa od przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a w przypadku zamówień płatnych z góry – od zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty do przygotowania zamówionych towarów do wysyłki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze od poniedziałku do piątku. W przypadku towarów konsumpcyjnych znajdujących się na stanie tj. w magazynie wysyłkowym Sprzedawcy czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze. W przypadku towarów konsumpcyjnych na zamówienie czas realizacji wydłuża się o czas ich sprowadzania do magazynu wysyłkowego Sprzedawcy, wynoszący 4-6 dni roboczych od przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a w przypadku zamówień płatnych z góry – od zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty.

5. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. Zamówienie zrealizowane do godziny 12:00 są wysyłane tego samego dnia roboczego. Termin otrzymania zamówienia przez Klienta to czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy zamówienia, zależny od wybranej metody dostawy.

6. Sprzedający będzie informował Klienta o etapie realizacji zamówienia oraz o nr ewentualnej przesyłki poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

7. Dostawa towarów konsumpcyjnych realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Dostawa towarów konsumpcyjnych jest odpłatna, a jej koszty ponosi Klient.

9 Klient może skorzystać z następujących form dostawy zamówionego towaru konsumpcyjnego:

 • przesyłką pocztową,
 • przesyłką kurierską,
 • do paczkomatu Inpost lub kiosku Ruchu,
 • przez kolporterów razem z nakładem tygodnika „Gość Niedzielny – dotyczy tylko zarejestrowanych parafii.

10. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do wprowadzenia także innych sposobów dostawy, o których Klient zostanie powiadomiony przed złożeniem zamówienia.

 

§6 Zakres i zasady korzystania ze Sklepu

1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem i wyłącznie w celu zawierania umów sprzedaży.

2. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od dostarczania w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste osób trzecich.

3. Klient jest zobowiązany do używania haseł składających się z kombinacji małych i dużych liter, cyfr, znaków przestankowych oraz do ochrony wszelkich haseł i nie udostępnienia ich osobom trzecim.

4. Materiały przeznaczone do prowadzenia działalności duszpasterskiej osób duchownych lub świeckich, zamieszczone na Stronie internetowej Sklepu w kategorii „Materiały duszpasterskie” mogą być wykorzystywane jedynie zgodnie z przeznaczeniem oraz nie mogą być przedmiotem dalszej sprzedaży przez Klientów lub wykorzystywane przez Klientów komercyjnie w inny sposób.

5. W przypadku naruszenia przez Klientów obowiązków, o których mowa w ust. 4, Klient będzie zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z tego dla Sprzedawcy.

§7 Dane osobowe

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów, a w sprawach dotyczących danych osobowych można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.

2. Sprzedawca wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.

3. Sprzedawca posługuje się danymi osobowymi Klientów:

 • w celu realizowania wzajemnych praw i obowiązków w związku z zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umową, w szczególności do umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zakładania i zarządzania Kontem, zawierania umów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i treści cyfrowych,
 • w celu realizacji ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, w tym archiwizacji,
 • w celach stanowiących prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – w tym kontaktowania się w związku ze świadczonymi usługami, zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, polegającym na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń, a także przesyłania informacji o ofertach i promocjach Sprzedawcy oraz w innych celach marketingowych,
 • na podstawie zgody – o ile zostanie udzielona w konkretnych przypadkach.

4. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego .

5. Dalsze informacje o przetwarzaniu przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów, w tym o przysługujących Klientom prawach, określone są w Polityce Prywatności sklepu internetowego gosc.pl, uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Administratorzy systemów płatności, o których mowa w § 4 ust. 7 c) są administratorami danych osobowych Klientów, podanych przez nich podczas dokonywania płatności.

 

§8 Odpowiedzialność Sprzedawcy i postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne lub prawne towarów konsumpcyjnych lub treści cyfrowych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary konsumpcyjne lub treści cyfrowe.

3. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Wydawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sprzedaz@igomedia.pl, z zastrzeżeniem reklamacji dotyczących płatności, o których mowa w § 4 ust. 7 c), które należy zgłaszać bezpośrednio do administratora systemu płatności.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację, nr zamówienia, datę stwierdzenia wady oraz opis okoliczności będącej podstawą reklamacji.

5. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę.

6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których szczegółowe informacje dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich między konsumentami i przedsiębiorcami (unijna platforma ODR).

8. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych.

9. Sprzedawca nie jest zobowiązany do stosowania kodeksy dobrych praktyk, o którym mowa w 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

10. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

11. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przyznanych Klientowi będącemu konsumentem przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

12. Postanowienie ust. 11 ma odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§9 Zakończenie umowy

1. Umowa o prowadzenie Konta wygasa jeżeli Klient:

 • nie dokonał aktywacji Konta w terminie 7 dni,
 • dokonał usunięcia Konta.

2. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej w całości lub w części bez podawania przyczyny, co spowoduje konsekwencje określone w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Klient odstępujący od umowy, w przypadku o którym mowa w ust. 2:

 • ma obowiązek zwrócić towar konsumpcyjny Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy,
 • ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru konsumpcyjnego,
 • ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru konsumpcyjnego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wydawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 • których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczenie Klientowi dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem prenumeraty,
 • których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. Postanowienia ust. 2-4 mają odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Klient odstępujący do umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

§10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od jego opublikowania pod adresem internetowym https://sklep.gosc.pl . Regulamin zastępuje dotychczasowy regulamin Sklepu oraz ma zastosowanie do umów zawartych po jego wejściu w życie, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie w związku ze zmianami przepisów prawa, w związku zmianami warunków świadczenia usług elektronicznych, wynikających z przyczyn technologicznych lub biznesowych, a także w związku ze zmianami zakresu świadczonych usług elektronicznych.

3. Zmiany Regulaminu będę wprowadzane poprzez ich opublikowanie pod adresem internetowym https://sklep.gosc.pl oraz będą wchodziły w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do umów zawartych po ich wejściu w życie, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani o opublikowaniu Regulaminu lub jego zmian za pośrednictwem poczty e-mail oraz będą związani odpowiednio Regulaminem lub jego zmianami, chyba że przed wejściem w życie odpowiednio Regulaminu lub jego zmian prześlą oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail: sprzedaz@igomedia.pl. W takim przypadku umowa ulegnie rozwiązaniu na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Pouczenie korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pisemnie na adres: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sprzedaz@igomedia.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, a w przypadku odstąpienia od umowy w części – płatności dotyczące przedmiotu umowy objętego odstąpieniem, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać przedmiot umowy na adres: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, adres e-mail: sprzedaz@igomedia.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

Data zawarcia umowy………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ………………………………………